Buy Perfume with a Free Shipping Worldwide over $69 Use Coupon PC69

BuildTraffic.net
Perfume.com
advertisement

advertisement

.avi再會啦心愛的無緣的人 智明翻唱

806 Views
 
 

Added on Aug 14, 2014

Length: 04:05 | Comments: 0

再會啦心愛的無緣的人(施文彬) 作詞:熊天益 作曲:熊天益 春雨像彼齣過去的夢 有心人故意乎淋 已經嘸願擱在期待 傷心人無目屎 總是阮多情啦 甲呢軟心肝 這無奈的感情才會無來無煞 到擔算來十外冬 等待花蕊也袂紅 原諒多情的我 愈想越嘸願 再會啦 心愛的無緣的人 若無愛石頭嘛無採工 過去像一齣憨人的故事 無聊的夢 再會啦 心愛的無緣的人 六月的茉莉遐呢仔香 祝福你親像春天的花蕊 遐呢仔紅 秋天的黃昏日頭落山 有心人金金甲看 若是伊對阮攏無愛 傷心人無目屎 總是阮多情啦 遐呢軟心肝 這無奈的感情才會無來無煞 到擔算來十外冬 等待花蕊也袂紅 原諒多情的我 愈想越嘸願 再會啦 心愛的無緣的人 若無愛石頭嘛無採工 過去像一齣憨人的故事 無聊的夢 再會啦 心愛的無緣的人 六月的茉莉遐呢仔香 祝福你親像春天的花蕊 遐呢仔紅

Channels: Music  

Tags:  

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

 
Wishpond
best seo company
Free search engine submission